wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Samorząd terytorialny

Działania zlecone przez samorząd terytorialny

2021

 • opracowanie Studium funkcjonalno - użytkowego dla projektu pn. "Małopolski dwór - odnowa i odbudowa zabytków i adaptacja dla nowych funkcji społeczno - gospodarczych" dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

2020

 • opracowanie „Badanie diagnozy potencjału rozwoju kulturowego jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego pod kątem stanu zachowania posiadanego przez nich dziedzictwa architektury dworskiej w regionie” dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

2017

 • opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gniezna na lata 2013-2028
 • opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012-2030”

2016

 • opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz”
 • opracowanie „Strategia Rozwoju Gminy Mucharz na lata 2016-2022”

2015

 • opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubomierz na lata 2015-2020”
 • opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018”
 • opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015-2030”
 • przeprowadzenie ewaluacji projektu pn.: „KIS-razem damy radę”

2013

 • opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina”
 • opracowanie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla miasta Gniezna”
 • organizacja turnieju brydżowego dla Miasta Nowy Sącz

2012

 • opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Liszki na lata 2011-2030"
 • opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krynica – Zdrój na lata 2012-2030"
 • opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012-2030"

2011

 • opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozienice na lata 2011-2030"
 • przeprowadzenie szkolenia nt. „Zarządzania zmianą, umiejętność pracy w zespole” dla pracowników Urzędów Miast/Gmin w ramach projektu „Nowosądecka Akademia Samorządności” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Łącznie przeprowadzono 80 godzin szkolenia dla 50 osób. Okres realizacji: 27.06.2011 – 31.12.2011r. Szkolenie przeprowadzone na zlecenie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
 • przeprowadzenie szkolenia nt. „Podstawy zarządzania – monitorowanie potrzeb i ustalanie celów JST” dla pracowników Urzędów Miast/Gmin w ramach projektu „Nowosądecka Akademia Samorządności” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Łącznie przeprowadzono 128 godzin szkolenia dla 40 osób. Okres realizacji: 27.06.2011 – 31.12.2011r. Szkolenie przeprowadzone na zlecenie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
 • przeprowadzenie szkolenia nt. Zarządzanie strategiczne” dla pracowników Urzędów Miast/Gmin w ramach projektu „Nowosądecka Akademia Samorządności” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Łącznie przeprowadzono 32 godziny szkolenia dla 30 osób. Okres realizacji: 27.06.2011 – 31.12.2011r. Szkolenie przeprowadzone na zlecenie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
 • przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla pracowników Gminy Zarszyn w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolenia w ramach projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” z zakresu:
  • Budżet zadaniowy - 8 h, szkolenie dla 24 osób
  • Kontrola zarządcza finansów publicznych - 8 h, szkolenie dla 8 osób
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym - 8 h, szkolenie dla 8 osób
  • Ochrona danych osobowych - 8 h, szkolenie dla 6 osób
  • Współpraca JST z NGO i aktywizowania NGO - 8 h, szkolenie dla 4 osób
  • Zamówienia publiczne - 8 h, szkolenie dla 3 osób
  • Inwentaryzacja majątku. - 8 h, szkolenie dla 5 osób
  • Okres realizacji: 27.06.2011 – 30.09.2011r.
 • przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla pracowników Gminy Zarszyn w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolenia w ramach projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” z zakresu:
  • Savoir-vivre w administracji - 8 h, szkolenie dla 30 osób
  • Prognoza wieloletnia finansowa - 16 h, szkolenie dla 5 osób
  • Grafika komputerowa - 8 h, szkolenie dla 20 osób
  • Zamówienia publiczne - 8 h, szkolenie dla 10 osób
  • Windykacja należności podatkowych - 8 h, szkolenie dla 4 osoby
  • Kontrola zarządcza - 16 h, szkolenie dla 10 osób
  • Obsługa systemu bestia - 16 h, szkolenie dla 5 osób
  • Budżet zadaniowy - 16 h, szkolenie dla 10 osób
  • Okres realizacji: 28.09.2011 – 20.10.2011r.

2008

 • opracowanie „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Iwonicz Zdrój”
 • opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Polkowice na lata 2208 - 2014”

2007

 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa Mostu na Potoku Centura w Ciągu Drogi Powiatowej 1119K Dłużec – Zarzecze w Zarzeczu”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla powiatu pn. Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1117k Cieślin – Zarzecza od wsi Kolbark do Granicy Wolbrom na odcinku 1203 Mb”
 • opracowanie „Studium Wykonalności zbiorczego dla pięciu inwestycji drogowych przeznaczonych do realizacji przez Zarząd Drogowy w Olkuszu zgodni z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi tworzenia wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

2005-2006

 • opracowanie „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach projektu „KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA – Nowe wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym” dla Gminy Zielonki. Projekt realizowany w ramach ogólnopolskiego programu mającego na celu wdrożenie w Polsce programu Leader +
 • zaangażowanie w powstanie „Lokalnej Grupy Działania- Zielone Bieszczady”. Projekt realizowany w ramach ogólnopolskiego programu mającego na celu wdrożenie w Polsce programu Leader +

2004

 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzozów na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziechowy -Wieprz na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krościenko Wyżne na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Plan Rozwoju Lokalnego miasta Żywca na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Krosna na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Korzenna na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Besko na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Korczyna na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Haczów na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jodłowa do roku 2013”
 • opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rymanów na lata 2004-2013”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa lokalnej hydroforni na stację uzdatniania wody w miejscowości Sarzyna”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa budynku Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim na Inkubator Przedsiębiorczości”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. „Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Rędziny - Wschód”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na osiedlu Rędziny”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sędziszowie Małopolskim”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Trześniowie”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla inwestycji drogowych w gminie Haczów”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu Dokończenie budowy Sali gimnastycznej w Koninie”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 25317 Ptaszkowa – Wojnarowa”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. Budowa sortowni odpadów w Gminie Jodłowa”
 • opracowanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na Osiedlu Rędziny - Wschód”
 • opracowanie pn. „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sędziszowie Małopolskim”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa Infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rytro”
 • opracowanie „Studium Wykonalności dla projektu pn. Przebudowa średniowiecznego Rynku i jego otoczenia”
 • przeprowadzenie szkolenia nt. „Możliwości realizacji wspólnych projektów transgranicznych i programowania rozwoju gospodarczego dla powiatu bieszczadzkiego i Rejonu Stary Sambor”

Zamknij