LEADER+Sektorowy Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” – Priorytetu 2 – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich – Działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

Cele programu

Realizacja programu ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.

„Pilotażowy Program Leader+” sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk.

„Pilotażowy Program Leader+” wdrażany będzie w ramach dwóch, następujących po sobie schematów (Schemat I i Schemat II), z których pierwszy przygotowuje uruchomienie drugiego.

Szczegółowe cele programu dla Schematu I:

 1. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW);
 2. wsparcie procesu tworzenia LGD;
 3. promocja obszarów wiejskich;
 4. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Szczegółowe cele programu dla Schematu II:

 1. wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii;
 2. promocja obszarów wiejskich;
 3. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
 4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.

Opis programu

„Pilotażowy Program Leader+” ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Celem Schematu I jest tworzenie LGD oraz dokonanie, z inicjatywy środowisk lokalnych, analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie ZSROW.
W tym celu, w ramach Schematu I, realizowane będą działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych.

 W ramach Schematu II LGD, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany dotyczące realizacji strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych.

Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.

ZSROW, przygotowywane z inicjatywy środowisk lokalnych w ramach Schematu I

i wdrażane w ramach Schematu II, określać będą kierunki rozwoju objętych nimi obszarów.

Strategie te powinny uwzględniać co najmniej jedno z następujących zagadnień:

 1. zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich;
 2. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
 3. podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom  produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom;
 4. wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Wszelkie usługi, w szczególności szkoleniowe i doradcze, na rzecz beneficjentów ostatecznych działania będą świadczone bezpłatnie.

 Schematy I i II wdrażane będą odrębnie. Przyjmowanie wniosków dla Schematu II rozpocznie się mniej więcej rok po zatwierdzeniu Programu.

Zakres pomocy

Schemat I:

 1. działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na obszarach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju;
 2. opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania w szczególności analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne;
 3. pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem LGD.

 Schemat II:

 1. działalność operacyjna LGD;
 2. promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich;
 3. pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów dotyczących strategii rozwoju obszarów wiejskich;
 4. przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich;
 5. organizacja imprez promujących region w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę;
 6. współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym pomiędzy LGD w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD.

Beneficjenci (projektodawcy)

Schemat I – gminy wiejskie i miejsko – wiejskie związki międzygminne, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Schemat II – LGD (Lokalne Grupy Działania).

Beneficjenci Ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

 Schemat I – Mieszkańcy obszarów wiejskich.

Schemat II – Mieszkańcy obszarów wiejskich.

Realizowane projekty 

Partnerstwo Gmin Dorzecza Górnej Raby na Rzecz Turystyki

Inicjatywa dla Pogórza- Powołanie Lokalnej Grupy Działania LIWOCZ

Projekty współfinansowanye są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” – Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”