Ekspertyza efektywności form wsparcia oferowanego długotrwale bezrobotnym w województwie małopolskim

 

 www.europa.eu.int         www.efs.gov.pl      

INSTYTUT KARPACKI
„Ekspertyza efektywności form wsparcia oferowanego długotrwale bezrobotnym w województwie małopolskim”

Czas trwania projektu od 1 grudnia 2005 do 30 kwietnia 2007.

Głównym celem projektu jest ocena wpływu i efektywność form wsparcia oferowanego przez instytucje pomocy społecznej, Urzędy Pracy oraz inne instytucje wspierające długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie wszystkich powiatów województwa małopolskiego. Realizacja projektu pozwoli na pozyskanie informacji na temat zbieżności przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych tej grupy wykluczonej społecznie z potrzebami regionalnego rynku pracy. Długotrwale bezrobotni stanowią priorytet polityki społecznej Unii Europejskiej, a aktywizacja zawodowa tego segmentu jest kluczowa w strategii przeciwdziałania bezrobociu w województwie małopolskim. Ekspertyza będzie przeprowadzona metodą 'action research', która zakłada komplementarność analizy ilościowej i jakościowej w uzyskaniu danych diagnozujących stan faktyczny badanego problemu. Pozyskane informacje opublikowane w postaci raportu końcowego, pozwolą na maksymalizację efektywności alokacji funduszy przeznaczonych na walkę z długotrwałym bezrobociem i społecznym wykluczeniem, a przez to redukcję ryzyka polityki zatrudnienia, dostosowanie popytu i podaży na rynku pracy.


W efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte cele obejmujące, m.in.:
Zbudowanie trwałych mechanizmów i narzędzi w zakresie ewaluowania wsparcia skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych.
Przeprowadzenie cyklu seminariów (w okręgu krakowskim, nowosądeckim, tarnowskim, chrzanowskim) połączonych z prezentacją multimedialną efektów przeprowadzonego badania, skierowaną do pracowników instytucji pomocy społecznej, Urzędów Pracy, instytucji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Powstanie bazy danych programów skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych, wraz z uszczegółowioną charakterystyką tej grupy, która będzie użyteczna przy konstruowaniu oferty wsparcia.

Powstanie pogłębionej charakterystyki pracodawców, ich postaw, oczekiwań i możliwości zatrudnienia w/w grup bezrobotnych.

Stworzenie bazy dotyczącej zapotrzebowania na określone zawody, (co uwzględnia również zawody deficytowe) zgłaszanego przez pracodawców w/w instytucjom.

Wyposażenie pracowników w/w instytucji w wiedzę na temat badanego zagadnienia, a w konsekwencji podniesienie adekwatności wsparcia oferowanego badanej grupie bezrobotnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”.

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie