Budżet Zadaniowy w Gminach Karpackich

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje projekt
„Budżet Zadaniowy w Gminach Karpackich”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Czas trwania projektu: od 01-04-2009 do 31-03-2011 roku.

Projekt „Budżet Zadaniowy w Gminach Karpackich” realizowany jest na obszarze Karpat. Zakres geograficzny projektu to teren trzech województw karpackich: Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Do udziału w projekcie zostanie zaproszonych 70 gmin o liczbie do 10 tyś. mieszkańców.

Głównym celem projektu jest przygotowanie administracji do zarządzania finansami w aspekcie zadaniowym oraz wdrożenie budżetowania zadaniowego (BZ) w jednostkach administracji publicznej, a także tworzenie kompetencji wśród pracowników gmin karpackich w zakresie budżetowania zadaniowego.

Cele szczegółowe to: dostarczenie wiedzy pracownikom gmin z zakresu modelowania, ewidencjonowania, obiegu dokumentów, księgowania, przeprowadzania monitoringu i ewaluacji BZ; budowanie struktury organizacyjnej i systemu motywacyjnego w powiązaniu z BZ, komunikacja z mieszkańcami gminy w zakresie formułowania zadań, wykorzystania oprogramowania do tworzenia i monitorowania BZ, zaznajomienie pracowników JST z formą dokształcania poprzez E-learning.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia przyczynią się do uproszczenia istniejących regulacji prawnych, tych które wpłyną na poprawę jakości procesu stanowienia nowych aktów prawnych-budżetów zadaniowych.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Gminą Gnojno, która w ramach projektu będzie prezentować w każdej z 70 gmin swoje doświadczenia dotyczące wdrażania BZ w swojej jednostce.

Wszystkie gminy zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt lub zgłaszanie udziału w projekcie droga elektroniczną.


Dane kontaktowe:
biuro@instytut-karpacki.org
+48 18 547 37 72

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.efs.gov.pl