Odnawialne Źródła Energii w Świętokrzyskim

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje projekt
„Odnawialne Źródła Energii w Świętokrzyskim”


Czas trwania projektu 1 maja 2007- 31 grudzień 2007.
Projekt obejmuje zasięgiem gminy i firmy z województwa świętokrzyskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji firm doradczych, a także gmin w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz możliwości realizacji inwestycji związanych z OZE. Tworzona jest trójstronna sieć współpracy pomiędzy: firmami, gminami, a Wnioskodawcą. Istotą współpracy jest transfer nowoczesnego know-how dla min. 10 firm i 10 gmin.

Tworzone są Strategie Ekoenergetyczne (SE) dla 10 gmin zawierające istotne i konieczne elementy o charakterze strategicznym i operacyjnym. Ważnym elementem SE są studia wykonalności (SW) konkretnych przedsięwzięć gminnych dot. zastosowania OZE wraz z inżynierią finansowania inwestycji i oceną ich wpływu na środowisko. SE i SW tworzone są wraz z lokalnymi firmami doradczymi, do każdej gminy dedykowana jest jedna firma. W procesie doradczym mającym charakter couchingu firmy pozyskają konieczną wiedzę, która umożliwi im w przyszłości samodzielną pracę z podmiotami (gminami, firmami) – doradztwo i tworzenie SE i SW związanych z OZE. 10 firm dzięki uczestnictwu w projekcie nabywa nowe kompetencje w dynamicznie rozwijającej się branży OZE

www.europa.eu.int www.efs.gov.pl www.zporr.gov.pl
Projekt „Odnawialne Źródła w Świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”