Strategie Ekoenergetyczne dla Karpackich Gmin

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje projekt
„Strategie Ekoenergetyczne dla Karpackich Gmin”,

Czas trwania projektu: od 01-07-2007 do 31-12-2008 roku.

Projekt „Strategie Ekoenergetyczne dla Karpackich Gmin” obejmuje zasięgiem gminy (JST) z 2 województw „karpackich” – Małopolskiego i Podkarpackiego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji gmin z terenu wymienionych województw w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz możliwości realizacji inwestycji związanych z OZE.
Wnioskodawca stworzy w czasie realizacji projektu stałą współpracę pomiędzy Beneficjentami a Wnioskodawcą. Istotą współpracy będzie transfer wiedzy i know-how dla JST związanych z OZE.
W ramach projektu stworzone zostaną Strategie Ekoenergetyczne (SE) dla 20 JST uczestniczących w projekcie. SE zawierać będą istotne elementy o charakterze: strategicznym i operacyjnym, finansowym i technologicznym, analitycznym i diagnostycznym.
Ważnym elementem SE będą Studia Wykonalności (SW) konkretnych przedsięwzięć gminnych dotyczących wykorzystania OZE; SW przygotowywane będą zgodnie z wymaganiami EOG, ponieważ w przyszłości Beneficjenci uczestniczący w niniejszym projekcie będą przygotowani do aplikowania o środki z EOG na realizację projektowanych przedsięwzięć OZE. Opracowana zostanie także inżynieria finansowania przedsięwzięć uwzględniająca tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych, a także plany aktywizacji mieszkańców w ramach inwestycji OZE.
Zakres projektu, transfer wiedzy i technologii wykorzystania OZE wpłynie na: rozwój inwestycji związanych z OZE na obszarze polskich Karpat, ochronę powietrza, wzrost zatrudnienia, a także wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym Polski. Inwestycje OZE, mające charakter proekologiczny, podniosą atrakcyjność turystyczną regionu.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism

http://www.eog.gov.pl/