Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
rozpoczyna realizację projektu
„Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 3.Kapitał dla Innowacji, działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.

Czas trwania projektu: 22 miesiące
Czas trwania projektu: 01.03.2010 do 31.12.2011

Celem strategicznym projektu jest stworzenie samofinansującego się Inkubatora Technologicznego Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych (KAII) przez Wnioskodawcę poprzez utworzenie 3 przedsiębiorstw informatycznych, dostarczających na rynek produkty cyfrowe bądź e-usługi, w których Wnioskodawca obejmie do 49% udziałów. Po około 5 latach nastąpi sprzedaż udziałów, a przychód z ich sprzedaży zostanie przekazany na dalszą działalność proinnowacyjną Inkubatora.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Uruchomienie aktywności KAII na innowacyjnych i progresywnych obszarach IT:
 2. Założenie trzech przedsiębiorstw związanych z innowacyjną działalnością na rynku IT, osiągających ponadprzeciętne wyniki finansowe wynikające z faktu premii pioniera i lidera rynku.
 3. Osiągniecie przez każde przedsiębiorstwo stopy zwrotu minimum 300% wartości całkowitego nakładu początkowego na przedsiębiorstwo w ramach preinkubacji i wartości wkładu po okresie 5 lat.
 4. Pozyskanie środków na finansowanie Inkubatora dzięki przychodom ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwach i realizacje kolejnych przedsięwzięć związanych z innowacyjną informatyką.
 5. Pozyskanie doświadczenia przez Inkubator Wnioskodawcy w ramach inkubowania przedsiębiorstw o wysokim poziomie innowacyjności związanej z informatyką.
 6. Utworzenie funkcjonalnych działów badawczo-rozwojowych w ramach tworzonych spółek i korzystanie z ich zaplecza do rozwijania innowacyjnej informatyki.

Proces preinkubacji i wejścia kapitałowego odbywać się będzie w 5 etapach:

 1. Identyfikacja strategiczna koncepcji Rozwiązań.
 2. Akcja informacyjno-promocyjna skierowana do potencjalnych dost. technologii.
 3. Identyfikacja innowacyjnych Rozwiązań i sprawdzanie ich potencjału technologicznego.
 4. Badanie potencjału rynkowego Koncepcji Informatycznych.
 5. Prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na wybranych Koncepcjach Informatycznych i biznesplanach.

Do pobrania:

Regulamin preinkubacji KAII
Oświadczenie o zachowaniu poufności
Memorandum o współpracy

Zasady uczestnictwa w projekcie Pomysłodawców rozwiązań technologicznych


 1. Należy wypełnić formularz opisu innowacyjnego rozwiązania i przesłać na adres Fundacji lub adres e-mail: biuro@instytut-karpacki.org . Przesłanie formularza jest akceptacją niniejszych Zasad.
 2. Inkubator podejmuje kontakt w wybranymi autorami formularzy, które są zgodne ze strategia Inkubatora i założeniami projektu.
 3. Inkubator zaprosi wybranych autorów formularzy na spotkanie informacyjne, którego celem będzie omówienie podstawowych założeń technicznych rozwiązań.
 4. Na podstawie spotkań wstępnych zostanie wybranych 9 rozwiązań, po 3 dla poszczególnych obszarów informatycznych.
 5. Z Pomysłodawcami najlepszych rozwiązań podpisanie zostaną memoranda o współpracy.
 6. Inkubator wraz z Pomysłodawcami opracuje Dokumentację Techniczną opisującą kluczowe zagadnienia Rozwiązań.
 7. Inkubator wraz z Pomysłodawcami prezentować będzie koncepcje techniczne inwestorom prywatnym wyrażającymi chęć wejścia kapitałowego w tworzone spółki.
 8. Po okresie preinkubacji do komercjalizacji zostaną przekazane 3 Koncepcje Informatyczne
 9. Pomysłodawcy posiadać będą prawo wniesienia aportu: rzeczowego, finansowego bądź niematerialnego i na podstawie wyceny wartości aportu objąć adekwatną ilość udziału w spółce.
 10. Istnieje możliwość zaangażowania się Pomysłodawców w bieżące funkcjonowanie spółki jako: członek zarządu, pracownik, doradca-ekspert.

Zasady uczestnictwa w projekcie Inwestorów

 1. Pomysłodawca może być jednocześnie Inwestorem i objąć udziały w tworzonej spółce do 100 tys. EURO 2. Spółka może mieć więcej niż jednego Inwestora oprócz uczestnictwa Inkubatora
 2.  inwestorzy mogą objąć maksymalnie 80% udziałów w spółce, nie mniej niż 51%
 3. Inwestor zgłasza swoje zainteresowanie uczestnictwem w spółce w dogodny dla siebie sposób przez cały czas trwania preinkubacji.
 4. Inwestor deklaruje jaką wielkość udziałów w spółce jest zainteresowany i w jakiej formie zamierza wnieść aport.
 5. Inwestorom zostaną zaprezentowana wstępne koncepcje rozwiązań lub dokumentacja techniczna
 6. Inwestor/Inwestorzy jeżeli będzie ich więcej niż 1 wytypują dwie osoby do zarządu spółki: prezesa i wiceprezesa
 7. Inwestorzy reprezentujący większościowy kapitał spółek będą mieli także dominującą rolę w zarządzaniu spółkami, nie będą mogli zmienić przedmiotu działalności spółek.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 3.1 PO IG Inicjowanie działalności Innowacyjnej)