Ekologiczne Gminy Karpackie

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje projekt
„Ekologiczne Gminy Karpackie”

Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu 2 – Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

Czas trwania projektu: od 01-11-2008 do 30-04-2010 roku.

Zakres geograficzny projektu to 22 gminy z trzech województw karpackich: Małopolski, Podkarpacia i Śląska.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji gmin z terenu wymienionych województw w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz możliwości realizacji inwestycji związanych z OZE. Założeniem projektu jest również podniesienie świadomości mieszkańców gmin w zakresie: uprawy roślin energetycznych, zmiany metod ogrzewania gospodarstw na ekologiczne oraz oszczędnego gospodarowania wodą i energią. Wnioskodawca bowiem przeprowadzi wśród mieszkańców gmin szkolenia dotyczące uprawy roślin energetycznych i produkcji biomasy.

W ramach projektu dla każdej gminy zostanie stworzony projekt Klastrów Inwestycji Ekologicznych (KIE), złożony z czterech SW inwestycji OZE. Każde SW zawierać będzie adekwatna analizę technologiczną i ekonomiczną oraz istotne elementy o charakterze strategicznym i operacyjnym.

SW przygotowywane będą zgodnie z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi stawianymi przez Urzędy Marszałkowskie w 3 województwach odpowiednio dla uczestniczących gmin, ponieważ w przyszłości Beneficjenci uczestniczący w niniejszym projekcie otrzymają pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o dotacje na finansowanie KIE.

Zakres projektu, transfer wiedzy i technologii wykorzystania OZE wpłynie na: rozwój inwestycji związanych z OŹE na obszarze polskich Karpat oraz wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym Polski, ochronę powietrza, poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism
http://www.eog.gov.pl/