Budżet zadaniowy

Celem projektu „Budżet zadaniowy w Gminach Karpackich” jest stworzenie kompetencji wśród pracowników gmin karpackich w zakresie budżetowania zadaniowego. Projekt współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

W Polsce pierwotnie planowano od 2012 roku wdrożenie budżetu zadaniowego we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, jednak biorąc pod uwagę szerokość i komplikację wyzwania ograniczono założenia do sektora jednostek administracji rządowej, oczekując, że samorządy wykażą się własną inicjatywą i w zasadnym dla siebie momencie podejmą wyzwanie wdrażania budżetu zadaniowego w ramach własnych struktur i zmodernizują finanse gminy . Tak też się dzieje, bo wiele samorządów, uznając zasadność takich działań, zmienia budżet gminy i podejmuje próbę wdrażania budżetowania zadaniowego jako mechanizmu usprawniającego system wydatkowania środków publicznych.

Teoretyczną podstawą dla budżetu zadaniowego jest koncepcja tzw. New Public Management, której początkowo doszukiwać można się jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku, a która od ponad 25 lat – na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych – jest przedmiotem licznych prac badawczych i wdrożeniowych. Po roku 1989 idee New Public Management zaczęły być również intensywnie promowane w Polsce, głownie przez doradców zagranicznych wspierających działalność samorządową. Koncepcja ta traktuje jednostki administracji publicznej jako dostawców specyficznych usług, a nie jako sformalizowane urzędy, wykonujące prawem przypisane, biurokratyczne działania.

Finanse gminy – analiza budżetowanie zadaniowe

Próby wdrożenia budżetu zadaniowego często napotykają na opór osób uważających to za działanie bezzasadne. Spotkać można się z opiniami, że mamy zasady na jakich działają publiczne finanse gminy, nawet gdy uznamy, że są one niedoskonałe to i tak status quo są bardziej bezpieczne, niż jakakolwiek próba zmian. Jednakże po analizie doświadczeń wiemy, że budżet tradycyjny, zwany również klasycznym, sporządzany według podziałek klasyfikacji budżetowej (części, działów i rozdziałów oraz paragrafów) jest mało czytelny i nie uwzględnia, w sposób wystarczający zależności budżet gminy wydatki, a ich skuteczności. Tu warto zaznaczyć, że nie chodzi o całościowe odrzucenie budżetu tradycyjnego i wynikających z niego doświadczeń, lecz próbę przejęcia jego dobrych stron i ubrania w skuteczniejszą formę zarządzania pieniędzmi publicznymi.

Budżet zadaniowy jest alternatywą pozytywną, nie negującą. Pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie bardziej właściwe zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Odpowiada postulatom ustawowym (ustawa o finansach publicznych) w zakresie celowości wydatkowania środków publicznych, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem.

Budżet zadaniowy, jak każda nowość, może budzić obawy, szczególnie szereg wątpliwości pojawia się ze strony bezpośrednio zainteresowanych. Stąd istotne jest, aby jego koncepcja, zalety i użyteczność była nie tylko znana, ale także rozumiana we wszystkich strukturach jednostek organizacyjnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i jednostek samorządu terytorialnego i tutaj wychodzimy naprzeciw potrzebom z naszym projektem „Budżet zadaniowy w Gminach Karpackich”.

Uczestnicy projektu
Pracownicy małych gmin wiejskich z terenu Karpat (tj. woj. podkarpackiego, woj. małopolskiego oraz woj. śląskiego). Do udziału w projekcie zapraszamy gminy o liczbie do 10 tys. mieszkańców. Każda gmina chcąca wziąć udział w projekcie zgłasza na szkolenia min. 3 osobową grupę pracowników.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników samorządowych do wdrożenia budżetowania w układzie zadaniowym. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat tego, czemu służy budżet zadaniowy, jak opracować budżet zadaniowy, jakie standardy powinien spełniać, jakie jest umocowanie prawne budżetu zadaniowego w Polsce i jak budżet zadaniowy może być wykorzystywany praktycznie w pracy urzędu.

Dzięki wdrożeniu budżetowania zadaniowego możliwe będzie:

 • wykonywanie zadań publicznych w sposób charakteryzujący się znacznie lepszym stosunkiem kosztów ich wykonania do wartości otrzymanych rezultatów,
 • lepsze dostosowanie zadań publicznych do rzeczywistych potrzeb,
 • poprawa zarządzania w sektorze finansów publicznych,
 • zmniejszenie obciążeń fiskalnych, dzięki obniżeniu kosztów wykonywania zadań i w konsekwencji wydatków państwa.

Zakres szkolenia

Szkolenia stacjonarne
Przeprowadzonych zostanie 70 szkoleń 18 godzinnych, wg zasady 1szkolenie/1gmina.

Szkolenia dotyczyć będą:

 1. Budżet celów – istota, wyznaczanie celów nadrzędnych, szczegółowych i działań, mierzenie wyników i wybór wskaźników, ustalanie wartości docelowych, planowanie wieloletnie, sporządzanie kosztorysu programów, alokacja kwot wydatków.
 2. Przygotowanie wybranych kart zadań do budżetu zadaniowego (budżet gminy 2010) – warsztaty. Jedna godzina szkolenia przeprowadzona jest przez Partnera projektu ,który wdrożył budżet celów projekt. Partner przedstawi doświadczenia swojej gminy we wdrażaniu budżetu zadaniowego i odpowie na pytania podczas dyskusji.
 3. Budżet gminy analiza – monitorowanie wykonania budżetu zadaniowego, zagadnienia praktyczne związane z przygotowaniem i wdrażaniem budżetu zadaniowego, porównanie z budżetem tradycyjnym, zasady sporządzania budżetu zadaniowego na rok 2010 (finanse gminy na 2010)– omówienie noty budżetowej.

Szkolenia oparte są na wiedzy praktycznej (warsztaty, ćwiczenia) przy uwzględnieniu realiów konkretnej gminy na zasadzie „case study”. Prowadzący przed każdym szkoleniem przeprowadzą analizę gminy (budżet celów analiza), by uwzględnić jej specyfikę w kontekście formułowania potencjalnych zadań.

Szkolenie E-learningowe
Po zakończeniu szkoleń stacjonarnych ich uczestnicy będą mogli poszerzyć wiedzę tam zdobytą poprzez pracę w formie dodatkowych szkoleń E-learningowych. Opracowanych zostało sześć kursów w formie E-learningu dotyczących następujących bloków tematycznych:

 1. Modelowanie budżetu zadaniowego,
 2. Struktura organizacyjna gminy w budżetowaniu zadaniowym,
 3. Ewidencja, obieg dokumentów i księgowanie w budżetowaniu zadaniowym,
 4. Monitorowanie i ewaluacja budżetu zadaniowego,
 5. Techniki komunikacji z mieszkańcami gmin w zakresie formułowania zadań,
 6. Wykorzystanie oprogramowania w budżetowaniu zadaniowym.

Kursy obejmują trzy rodzaje działań tj. wykłady, ćwiczenia, testy. Każdy kurs podzielony będzie na kilka części zakończonych testem, tak by uczestnik mógł w każdym momencie przerwać kurs i wrócić do niego w dogodnym dla siebie czasie.