Budżet Celów i Efektywności w Świętokrzyskich Gminach

www.europa.eu.intwww.efs.gov.plwww.zporr.gov.pl

Prezentacja multimedialna projektu- pobierz>> BCE-PREZENTACJA.pps (913.00 Kb)

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje projekt

„BUDŻET CELÓW I EFEKTYWNOŚCI W ŚWIĘTOKRZYSKICH GMINACH”

Czas trwania projektu 1 kwiecień 2005 do 31 grudnia 2006. Obejmuje on swoim zasięgiem 10 gmin województwa świętokrzyskiego, 7 gmin z terenu powiatu buskiego: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica oraz 3 gminy powiatu kazimierskiego: Bejsce, Czarnocin, Opatowiec.

Główne cele projektu to zastosowanie innowacyjnych metod tworzenia i realizacji budżetu w formie Budżetów Celów i Efektywności (BCE) w JST oraz stworzenie regionalnej sieci innowacji w zakresie tej metody budżetowania. Planowanym rezultatem projektu jest natomiast przekazanie wiedzy i kompetencji w zakresie innowacyjnych strategii zarządzania gminą, poprzez zastosowanie nowoczesnej metodologii budżetowania, jaką jest, BCE.

W ramach projektu opracowany zostanie zespół instrukcji dotyczący metody budżetowania BCE, składający się z następujących zakresów tematycznych:

  1. Model BCE wraz z zespołem wytycznych dla jego wdrożenia
  2. Techniki komunikacji społecznej i PR w powiązaniu z BCE
  3. Struktura organizacyjna i system motywacyjny w powiązaniu z BCE
  4. Instrukcje ewidencji, obiegu dokumentów i księgowania BCE
  5. Model monitoringu i ewaluacji BCE
  6. Oprogramowanie wspierające tworzenie i monitorowanie BCE


Częścią realizowanego projektu jest również konferencja tematyczna oraz cykl szkoleń adresowanych przede wszystkim do pracowników merytorycznych gmin objętych wsparciem, a dotyczący sześciu zakresów tematycznych wymienionych powyżej. Istotą szkoleń będzie dostarczenie wiedzy i kompetencji w kwestii nowoczesnej metodologii budżetowania. Ponadto w dwóch wybranych gminach planuje się wdrożenie próbnych BCE, a po zakończeniu programu doradztwo indywidualne.

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”