Badanie potrzeb niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy

www.europa.eu.int www.efs.gov.pl www.pfron.org.pl 

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje projekt
„Badanie potrzeb niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy”

Instytut Karpacki w okresie od 01 maja 2006 roku do 31 marca 2008 roku realizuje projekt pn. Badanie potrzeb niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006 Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.4 Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

Celem projektu jest analiza potrzeb niepełnosprawnych w woj. małopolskim o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przystosowania niepełnosprawnych do zatrudnienia i trwałej integracji zawodowej i społecznej, połączona z analizą zapotrzebowania na pracę niepełnosprawnych wśród pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Badanie obejmuje:

stworzenie bazy danych
W oparciu o wtórne (zastane) dane ilościowe pozyskane od instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, PFRON-u, instytucji pozarządowych wspierających niepełnosprawnych wykluczonych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, skonstruowana zostanie baza danych dot. aktywności zawodowej wśród różnych grup osób niepełnosprawnych o umiarkowanym i średnim stopniu niepełnosprawności. Dane te zostaną zestawione z danymi społeczno-demograficznymi (wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania). Elementem bazy danych będzie również inf. dot. pracodawców zatrudniających w/w osoby niepełnosprawne. Utworzona zostanie baza instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką i wspieraniem osób niepełnosprawnych w woj. małopolskim. Zgromadzone informacje pozwolą na uszeregowanie specyficznych potrzeb niepełnosprawnych oraz kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych poszukiwanych przez pracodawców.

wywiady z niepełnosprawnymi i pracodawcami
Uzyskane dane posłużą do doboru respondentów do badań prowadzonych metodą wywiadu pogłębionego. Badania te są kolejnym etapem projektu, komplementarnym do analiz statystycznych wykonanych w oparciu o dane zastane. Przeprowadzone zostanie 100 pogłębionych wywiadów z osobami niepełnosprawnymi z terenu woj. małopolskiego oraz 100 wywiadów pogłębionych z pracodawcami lokalnych rynków pracy. Objęcie badaniem pracodawców, którzy zatrudniają niepełnosprawnych z w/w grup i tych, którzy nie skorzystali z takiej okazji, stworzy możliwość spojrzenia z wielu punktów widzenia na problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Efekty badań zostaną zaprezentowane w raporcie, który stanie się wzorcową ekspertyzą nt. potrzeb niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci Ostateczni projektu:

Z wyników projektu skorzystają instytucjonalni odbiorcy pomocy, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.