Strategie Ekoenergetyczne dla Kołobrzeskich i Koszalińskich Gmin

www.europa.eu.int www.efs.gov.pl www.zporr.gov.pl

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI

realizuje projekt
„Strategie Ekoenergetyczne dla Kołobrzeskich i Koszalińskich Gmin”

Czas trwania projektu 1 sierpień 2005 do 31 lipca 2006.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 10 gmin województwa zachodniopomorskiego:

– gminy powiatu koszalińskiego:

  • Będzino,
  • Biesiekierz,
  • Manowo,
  • Mielno,
  • Polanów,
  • Świeszyno

– gminy powiatu kołobrzeskiego:

  • Dygowo,
  • Ustronie Morskie,
  • Siemyśl,
  • Rymań.

Głównym celem obu projektów jest zwiększenie kompetencji wskazanych gmin w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz możliwości realizacji inwestycji związanych z OZE.

Istotnym elementem proponowanego wsparcia ma być również stworzenie trwałej sieci współpracy pomiędzy gminami – Beneficjentami projektu, Wnioskodawcą reprezentującym sektor B+R, a także innymi podmiotami (firmami, inwestorami, NGO). Istotą współpracy będzie transfer wiedzy i nowoczesnego know- how dla działań jednostek samorządu terytorialnego. Aktywizacja gmin w kwestii OZE rozpoczęta zostanie od wymiaru strategicznego, czyli opracowania strategii ekoenergetycznych dla większości tych gmin. Strategie Ekoenergetyczne koncentrować się będą na programowaniu konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, łącznie z aspektami: technologicznymi, finansowymi i organizacyjnymi- pozyskanie inwestorów, partnerstwa prywatno-publiczne, itd. Projektowane przedsięwzięcia wynikać będą z zasobów i możliwości gmin; dotyczyć one będą: biomasy, energii wiatrowej, a także energii wodnej, słonecznej i geotermalnej. Istotną kwestią są korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z realizacji przedsięwzięć wykorzystujących lokalne zasoby OZE, co może się przyczynić do stworzenia lokalnego rynku pracy bazującego na obsłudze instalacji OZE (np. biomasy) oraz pozyskaniu innych odnawialnych nośników energii. Uzupełnienie działań stanowić będzie wsparcie doradcze i konsultacje indywidualne dla każdej z gmin, mające ułatwić jej aplikowanie o środki unijne na realizację konkretnych przedsięwzięć ekologicznych.

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”