Teren działania

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1.05.2004 obszar Unii Europejskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.

W szczególności działania Fundacji ogniskują się na obszarze geograficznym Karpat w granicach Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii.

Obszar działania może obejmować także inne obszary górskie oraz ze względu na powiązania międzyregionalne, pozostałe powiaty z województwa Małopolskiego i województw sąsiednich, tj. Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Śląskiego, położone poza obszarem Karpat.


Fundacja Instytut Karpacki realizuje swoje zadania we współpracy z :

  1. Samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi na obszarach gdzie Fundacja prowadzi działalność, oraz jednostkami podległymi samorządom.
  2. Administracją rządową wszystkich szczebli.
  3. Organizacjami sektora pozarządowego.
  4. Instytucjami i placówkami naukowo – badawczymi, z Izbami Gospodarczymi i Rzemieślniczymi, organizacjami rolniczymi i innymi organizacjami, stawiającymi sobie podobne bądź zbieżne cele do celów Instytutu Karpackiego, tak w kraju, jak i zagranicą.
  5. Europejskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, których celem jest wsparcie strukturalne, finansowe, gospodarcze i kształtowanie regionów w Europie Środkowej i Wschodniej.
  6. Firmami komercyjnymi i bankami, które mogą wspierać, finansować i przyczyniać się do realizacji celów Fundacji.
  7. Szkołami średnimi i wyższymi.
  8. Osobami fizycznymi chcącymi prowadzić aktywność publiczną mogącą wpływać pozytywnie na realizację celów, które stawia sobie Fundacja.