Organy fundacji

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji

Prezes zarządu Fundacji
Wiceprezes zarządu Fundacji

2. Walne Zgromadzenie Fundatorów

W skład Walnego Zgromadzenia Fundatorów wchodzą fundatorzy „Instytutu Karpackiego”