Cele

Fundacja została powołana w celach:

 1. Kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych w Karpatach i na pozostałych obszarach górskich.
 2. Kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i sportowych w regionie Małopolski i województwach sąsiednich (Podkarpackim, Świętokrzyskim, Śląskim),
 3. Wspierania rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Działania na rzecz przystąpienia pozostałych krajów „karpackich” tj. Ukrainy i Rumunii do struktur europejskich oraz wszechstronnego rozwoju tych krajów,
 5. Popularyzowania planowania strategicznego w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
 6. Popularyzowania innowacyjności w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
 7. Popularyzowania ekologii i idei zrównoważonego rozwoju,
 8. Popularyzowania idei partnerstwa,
 9. Popularyzowania internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacji,
 10. Rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego,
 11. Poprawy funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wszelkich szczebli,
 12. Organizowania środowisk mogących przyczynić się do rozwoju Karpat bądź zapobiegających niekorzystnym zjawiskom występującym w Karpatach i pozostałych obszarach górskich,
 13. Prowadzenia badań nad stanem i możliwościami rozwoju regionu Karpat i pozostałych obszarów górskich,
 14. Zachowania tożsamości kulturowej Karpat,
 15. Popierania działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i oświatowej na rzecz rozwoju Karpat i pozostałych obszarów górskich oraz przenoszenia doświadczeń w dziedzinie rozwoju regionalnego pomiędzy organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 16. Wspierania inicjatyw wykorzystujących fakt przystąpienia do struktur europejskich w celu cywilizacyjnego rozwoju Karpat, regionu Małopolski i województw sąsiednich (Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego),
 17. Wyrównywania szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym,
 18. Stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy,
 19. Promocji Karpat i pozostałych obszarów górskich,
 20. Organizowania wypraw i prac badawczych na obszarze Karpat i innych regionów górskich,
 21. Podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju i wzrostu znaczenia miasta Starego Sącza,
 22. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 23. Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów Polski.
 24. Inkubowania projektów i przedsięwzięć o wysokim poziomie innowacyjności.
 25. Prowadzenia działalności naukowej, naukowo- technicznej, oświatowej, kulturalnej i ochrony środowiska.
 26. Prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, takich jak : mniejszości, niepełnosprawni, osoby starsze, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo, poprzez m. in. :  a)przeciwdziałanie marginalizacji regionów i krajów, b)eliminowanie nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami, c)spieranie grup społecznych o specjalnych potrzebach, d)wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych.
 27. Prowadzenia działań na rzecz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 28. Prowadzenia działań polegających na propagowaniu sportu i zdrowego stylu życia.
 29. Prowadzenia działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 30. Prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 31. Przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji seniorów w życiu społecznym.